the thing you can''t be without...Registran pokladne,

firma X-tech ponka komplexn rieenia pokladninch systmov,
- predaj komponentov
- registran pokladnice
- komunikan software
- tlaiarne pokladninch blokov,
- scannery
- zrun aj pozrun servis
- displeje
- pean zsuvky, a in.

V prpade zujmu sme schopn zrealizova kolenie pre ud, ktor bud registran pokladu obsluhova.Euro-500 T/TX/TE Handy

Prenosn registran pokladnica so irokmi monosami vyuitia
Mal prenosn pokladnica Euro-500 HANDY patr do rodiny prenosnch registranch pokladnc Euro. Pokladnica je ahko prenosn a kompaktn. Pokladnica Euro-500 HANDY je uren najm pre mal prevdzky a stnkov predaj. Zabudovan akumultor umouje pokladnici Euro-500 HANDY a 8 hodn prevdzky na predajnom mieste bez pripojenia k sieti. Pokladnica aj napriek svojim kompaktnm rozmerom ponka irok monosti komunikcie a monosti rozrenia o alie prdavn obchodn zariadenia. Pokladnica tandardne umouje pripojenie k PC, pripojenie snmaa iarovch kdov, peanej zsuvky.Euro-1000 M/T

Pokladnice uren pre stnkov predaj a mal obchodn prevdzky
Registran pokladnice Euro-1000 s uren najm pre zkaznkov, ktor hadaj jednoduch, lacn a zrove spoahliv rieenie pre svoju predaju. Pokladnice s nenron na drbu a s vhodn najm pre stnkov predaj. Na pokladnice Euro-1000T poskytujeme zruku v trvan 2 rokov, akumultor pokladnice m zrun dobu pol roka. Pokladnice s vhodn do prevdzok s niou kadenciou predaja, kde nie je potrebn nepretrit prepojenie pokladnice s PC a tovanie pomocou skenera iarovch kdov.
Pozn.: Oznaenie "M" znamen, e pokladnica m ihlikov tlaiare (Dot Matrix). Oznaenie "T" znamen, e pokladnica m tepeln tlaiare (Thermal).Euro-2000 T Alpha

Prenosn pokladnice vyej kategrie pre pultov prevdzky aj stnkov predaj
Registran pokladnice Euro-2000 T Alpha s vhodn svojimi malmi rozmermi a svojimi parametrami prevyuj ben prenosn registran pokladnice. Modern tepeln tlaiare zaruuje rchlu a bezhlun prevdzku. S vhodn do prevdzok so strednou kadenciou predaja, kde je poadovan, pouitie skenera iarovch kdov, i pripojenie k PC.Euro-2000 TE Alpha

Prenosn pokladnice vyej kategrie pre pultov prevdzky aj stnkov predaj
Pre nov tiscroie sme pre Vs pripravili nov pokladnicu, ktor je priamo odvoden od spenho modelu Euro-2000T Alpha. Pokladnica Euro-2000TE Alpha s novmi monosami riei okrem bench funkci aj poiadavky mnohch distribunch firiem predvajcich tovar z automobilov, ktorm chbala presn evidencia odberov jednotlivch zkaznkov platiacich za tovar v hotovosti.