the thing you can''t be without...GPS - Satelitn navigcia,

vyznauje sa monosou pracova kdekovek na Zemi, je nezvisl na poas, dennej i nonej dobe, bez rozlenia hranc ttov. Je charakteristick vysokou presnosou, ktor sa pohybuje v tolerancich +/- 5 m. (Tto presnos treba posudzova s vedomm, e druice s vo vke 20.000km, e z tejto vky sa pomocou merania doby prenosu signlu medzi satelitom a prijmaom na zemskom povrchu vypotava poloha s prihliadnutm na posun satelitov po svojej drhe).
Vyuitie systmu je vemi irok, od prvotnch vojenskch aplikci sa dnes systm vyuva na zistenie polohy v moriach a ocenoch, vo vojenskom aj civilnom letectve, v turistike a podobne. Nakoko na Slovensku sa nenachdzaj pte ani oceny, GPS sa u ns zaal pouva neskr, v poslednej dobe sa presadzuje najm ako monitorovac a navigan systm v cestnej doprave a samozrejme m opodstatnenie v najrznejch podobch ako turistick prstroje.

o je to GPS?

Skratka GPS pochdza z anglickho Global Positioning System, o v preklade znamen nieo ako Globlny Systm na urovanie Polohy. Ide o satelitn navigan systm, ktor doke uri vau presn zemepisn polohu na zemskom povrchu. A to vdy a (takmer) vade. Nech sa nachdzate kdekovek na naej plante systm GPS doke uri Vau presn zemepisn polohu.
Satelity! GPS systm vyuva na urenie presnej polohy satelity. Konkrtne ide o sstavu 27 satelitov, z toho s 3 zlon, obiehajcich nau plantu vo vke 20 000km na iestich obench drhach. Kad zo satelitov oblet zem za 12 hodn priom nepretrite vysiela daje o svojej polohe a presnom ase. Ak chcete vyuva systm GPS potrebujete k tomu prstroj, ktor doke takto signly vysielan satelitmi zachyti a spracova - GPS prijma.
Existuje mnostvo monost, kde me njs GPS - navigcia uplatnenie. U ns sa GPS - navigcia pouva najm v oblasti turizmu a vek uplatnenie njdeme aj v automobilovom priemysle.


Turistika s GPS - navigciou
GPS navigtor doke uri Vau polohu kdekovek na povrchu Zeme s presnosou 5 metrov. Pri dostatonom vhade na oblohu doke GPS vypota aj nadmorsk vku, podmienkou je signl z minimlne 4 satelitov. GPS doke vypota momentlnu, priemern a maximlnu rchlos pohybu a na zklade tchto dajov doke presne uri koko asu zostva k dosiahnutiu ciea, ako aj as vchodu a zpadu slnka na mieste na ktorom sa prve nachdzate. Asi najzaujmavejou funkciou pre turistov v ndzi je monos navigcie sp po prejdenej trase. Ak niekto v nepriaznivom poas zabldi, tak aj ten najjednoduch GPS navigtor Vm pome vrti sa na miesto odkia ste na zaiatku vytartovali. Netreba zabudn pripomen, e v GPS - navigtor je mon pripoji k Vmu potau pomocou USB kbla. Vyie modely GPS s vybaven aj elektronickm kompasom a barometrickm vkomerom a samozrejme s vodotesn.


Cyklistika s GPS - navigciou
Ku kadmu turistickmu navigtoru je mon dokpi si driak na bicykel. Okrem klasickho urovania polohy poas cyklotry mete GPS navigtor vyui ako pikov cyklocomputer. Doke zmera momentlnu, priemern a maximlnu rchlos jazdy a nemuste pri tom ni komplikovane nastavova a mera priemer kolesa ako pri bench cyklocomputeroch, pretoe daje o rchlosti s vypotan na zklade signlu zo satelitov. Takto cyklocomputer vak doke ovea viac naprklad budete vdy ako dlho budete liapa km dorazte do ciea cesty.


GPS - navigcia v automobile
Vina ud si satelitn navigciu spja najastejie prve s navigtormi zabudovanmi v autch. Monosti ich vyuitia s celkom jasn: jednoduch, rchla a vemi presn navigcia na cestch a v neznmych mestch. Najnovie automobilov GPS navigtory maj vek farebn dotykov displej, zabudovan mapu s cestnou sieou Eurpy (dianice, cesty I. a II. Triedy), diakov ovldanie, doku automaticky optimalizova trasu a samotn navigcia je doprevdzan hlasovmi prkazmi, m celkom odpad nutnos sledova displej GPS navigtora, take sa mete plno venova jazde.
Pri samotnej navigcii sa zobrazuje vaa aktulna poloha na mapovom podklade spolu s dajmi o najbliej kriovatke alebo odboke. Ke sa priblite ku kriovatke, navigtor vm oznmi akm smerom mte kriovatkou prejs a zrove sa zobraz na displeji detail tvaru kriovatky a spsob prejazdu. Po prejden kriovatkou sa zobraz informcia o vzdialenosti alej kriovatky a takto prkaz za prkazom vs GPS navigtor privedie a do ciea vaej cesty. Vetky informcie s doprevdzan hlasovmi intrukciami.Vemi uiton je funkcia Autoruting pri ktorej sta zada len cie cesty a GPS navigtor navrhne najrchlejiu alebo najkratiu trasu.


GPS - mobil, PDA, PC
Garmin Mobile 10 premen Vae mobiln zariadenie na navigtor s novou vysoko citlivou, prenosnou Bluetooth GPS navigciou.Ponka plne-funkn GPS navigciu pre pouitie na vaom PC, PDA alebo smartfne. Navigan aplikcia m multiplatformov vyuitie, je uren pre mobiln zariadenia (smartfny a PDA) s operanm systmom PALM, MS Windows Mobile, i pre laptopy s MS Windows XP.Zariadenie je taktie uren pre pouitie s mobilnmi zariadeniami/telefnmi s operanm systmom Symbian.

Ak mte zujem a potrebujete viac informcii kontaktujte ns a my Vm pomeme pri vbere vho GPS navigtora. U ns je samozrejme monos zakpi si i doplnkov sortiment pre v GPS - navigtor. Ponkame aj zrun a aj pozrun servis.
Teme sa na Vau nvtevu